Městys Klenčí pod Čerchovem
Klenčí pod Čerchovem

Síť Domů přírody

Chráněné krajinné oblasti představují přírodní a kulturní dědictví národního a nadnárodního významu. Některé jsou součástí celosvětové soustavy biosférických rezervací, mezinárodně uznávaných mokřadů a geoparků UNESCO. Tradičně patří k nejvýznamnějším a nejatraktivnějším destinacím cestovního ruchu. Pro návštěvníky Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vytvořila a realizuje systém osvěty a informování veřejnosti od jednotných informačních panelů, přes interaktivní naučné stezky, vyhlídky, ptačí pozorovatelny až po návštěvnická střediska – domy přírody, které v rámci programu Dům přírody doplňují na místech s vysokou koncentrací návštěvníků menší informační střediska. Řízení a koordinaci programu Dům přírody, výměnu zkušeností mezi jednotlivými otevřenými domy přírody a informačními středisky CHKO začleněných do sítě a pro přípravu a zapojení dalších nových středisek do sítě zajišťuje Řídící výbor programu Dům přírody.

Chráněné krajinné oblasti jsou okna do krajiny, kterou lidé utvářeli po staletí a která je harmonicky propojena s jedinečným přírodním prostředím. Pestrá mozaika polí, luk, lesů, menších sídel, rozmanitých přírodních fenoménů a kulturních památek, to je 25 chráněných krajinných oblastí, které spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Mezi její hlavní priority v ochraně přírody patří osvěta a informování veřejnosti, bez jejíž podpory by nebylo možné ochranu přírody a krajiny účinně a dlouhodobě zajišťovat.

 

Potřeba budování návštěvnických středisek v místech s významným přírodním a kulturním dědictvím narůstá s touhou lidí poznávat, cestovat a navštěvovat zajímavé destinace. Oblasti cenné z hlediska ochrany přírody a krajiny jsou často ekonomicky marginální a cestovní ruch zde představuje významný a někdy i jediný rozvojový potenciál.

Se vstupem České republiky do Evropské unie se otevřela možnost spolufinacovat výstavbu návštěvnických středisek z fondů EU (Operační program Životní prostředí) a plnit tak hlavní úkol stanovený ve Strategii ochrany biodiverzity ČR (zabezpečit stálou informační kampaň a prezentaci významu biologické rozmanitosti a udržitelného způsobu využívání jejich složek a zajistit dostupnost těchto informací) a opatření Státního programu ochrany přírody a krajiny ČR.

Vize

Pozitivní osvěta návštěvníků a obyvatel v chráněných územích.

Cíl

Vybudovat síť domů přírody ve vybraných chráněných krajinných oblastech a případně i v navštěvovaných národních přírodních rezervacích a památkách, spravovaných AOPK ČR, a uskutečnit tak opatření navrhovaná v jednotlivých plánech péče o tato chráněná území.

Služby

 • vítá návštěvníky při vstupu do chráněného území nebo v místě vysoké návštěvnosti, křížení turistických tras nebo v tradičním místě,
 • informuje různými formami veřejnost o fenoménech představovaného chráněného území; nosným prvkem je trvalá interaktivní expozice o přírodě a krajině chráněného území v interiéru a exteriéru,
 • zvyšuje povědomí o základních principech a důvodech ochrany přírody a krajiny, vzbuzuje zájem a vytváří pozitivní vztah návštěvníků k navštívenému místu i obecně k ochraně přírody a krajiny,
 • napomáhá při osvětě návštěvníků a us­měrnění jejich pohybu v chráněném území (včetně organizování terénních programů s certifikovanými průvodci apod.),
 • poskytuje naučné a výukové programy pro návštěvníky a školy,
 • poskytuje základní informace v oblasti cestovního ruchu (ubytování, doprava, kulturní akce v regionu apod.) ve spolupráci s místním destinačním managementem,
 • umožňuje setkávání místních obyvatel v příjemném a inspirujícím prostředí,
 • zajišťuje prodej publikací, regionálních produktů, kvalitních suvenýrů, propagačních předmětů, map, vzdělávacích materiálů, populárně naučných filmů vztahujících se k danému místu apod.

Řešení domů přírody

 • vychází z Jednotného architektonického konceptu, manuálu pro navrhování návštěvnických středisek AOPK ČR,
 • nová stavba je ukázkovým nízkoenergetickým objektem z přírodních a místních materiálů,
 • provoz objektů je šetrný k životnímu prostředí (např. využívá dešťovou vodu, recykluje odpad),
 • řešení interiéru a výtvarné ztvárnění trvalé expozice vychází z jednotných pravidel respektujích členění objektu na část informační, expoziční a prodejně-propagační,
 • kromě příjemné atmosféry, musí navodit u návštěvníka pocit sounáležitosti s přírodou,
 • orientační a informační systém má jednotnou grafickou podobu dle grafického manuálu,
 • v interiéru i exteriéru se využívají  funkční autorská díla, prvky místních tradičních výrobků a řemesel,
 • trvalá expozice, věnovaná historii, přírodě a krajině chráněného území, je interaktivní s využitím moderní 3D audiovizuálních technologií,
 • v objektu jsou dostatečné prostory pro krátkodobé výstavy a setkávání místních obyvatel,
 • v objektu je veřejně přístupné, dostatečně kapacitní sociální zařízení,
 • objekty jsou jednotně označeny, např. Dům přírody Českého lesa, Dům přírody Třeboňska.

Realizace

Program byl zahájen v roce 2009. Pro zdárnou realizaci programu byla v AOPK ČR přijata organizační opatření, mj. byla zřízena odborná skupina, jejíž hlavní náplní byla koordinace aktivit, prosazování úprav finančních nástrojů usnadňujících financování realizace a provozu domů přírody, posuzování navržených míst pro jejich výstavbu, hodnocení architektonických studií a projektů, návrhů pro vzdělávání pracovníků domů přírody, navržených expozic a programů. V roce 2016 její činnost převzal Řídící výbor programu Dům přírody.

Do vlastní realizace domů přírody v místě jsou od počátku zapojeni místní partneři. Pro každý dům přírody je založena místní pracovní skupina, jejímiž členy jsou kromě pracovníků AOPK ČR zástupci budoucího provozovatele, obcí, neziskových organizací a dalších partnerů z regionu.

Řídící výbor programu Dům přírody

Řídící výbor je tvořen stálými členy tvořených zástupci regionálních pracovišť AOPK ČR,  zástupci provozovatelů návštěvnických a informačních středisek, zástupci organizačních útvarů ústředí AOPK ČR: Sekce vnitřních služeb, Samostatného odboru vnějších vztahů a Odboru péče o přírodu a krajinu a zástupci ministerstva životního prostředí a ministerstva pro místní rozvoj. Na konkrétně tematicky zaměřená jednání mohou být přizváni další pracovníci, zejména z řad odborníků zabývajících se záležitostmi s vazbou na návštěvnickou infrastrukturu a interpretaci místního dědictví, pracovníci národních parků atd.

Řídící výbor se schází minimálně dvakrát do roka v období před a po turistické sezóně.

Řídící výbor plní především tyto úkoly:

 • hodnocení podkladů pro další rozvoj programu a sítě Dům přírody, zajištění provozu funkčních DP a IS a realizaci a doporučení nových DP a IS v závislosti na financování z OPŽP 2014-2020 či z jiných zdrojů,
 • příprava podkladů pro organizační zajištění výstavby dalších DP a IS včetně aplikace jednotného architektonického konceptu AOPK ČR,
 • hodnocení architektonických studií, projektů, plánů péče, koncepcí práce s veřejností, a interpretačních plánů DP a IS,
 • hodnocení studií provozu a finančních analýz – modelů provozních ztrát návštěvnických středisek a průběžných monitorovacích zpráv,
 • hodnocení návrhů a plánů vzdělávání zaměstnanců a spolupracovníků DP a IS v interpretaci ZCHÚ,
 • hodnocení kvality expozic a programů realizovaných v DP a IS,
 • hodnocení návrhů a realizací nabízených propagačních a informačních produktů v DP a IS, které musí být v souladu se zásadami ochrany přírody a krajiny, ochrany celosvětové biodiverzity a udržitelného rozvoj
 • vymezení rámce spolupráce s institucemi vhodnými pro rozšíření činnosti a možnosti financování provozů DP a IS (např. Česká centrála cestovního ruchu, Česká geologická služba, Národní památkový ústav)
 • vypracování zásad a etického kodexu provozovatelů zapojených do sítě Dům přírody a koordinace a kontrola jeho dodržování.

   

   

Provoz

AOPK ČR provozuje domy přírody ve spolupráci s místními partnery na základě provozovatelských smluv s garancí zajištění rozsahu a kvality poskytovaných služeb a ekonomické udržitelnosti provozu podle zásad programu AOPK ČR „Dům přírody“. Provoz domů přírody je celoroční, v odůvodněných případech min. 5 měsíců v hlavní turistivké sezóně.

AOPK ČR předpokládá poskytnutí příspěvku na činnost ve výši odpovídající nákladům na jeden pracovní úvazek a nákladům potřebným na provoz vlastní budovy. Zbytek finančních prostředků (tj. přibližně dvě třetiny až tři čtvrtiny) musí provozovatel získat z vlastní činnosti a z místních či regionálních finančních zdrojů.

Překlad (translations)

Klenčí na facebooku

Staňte se facebookovým fanouškem Klenčí

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Kontakt

Úřad městyse Klenčí 

Klenčí pod Čerchovem 118          

Tel: +420 379 794 231                    

E-mail: urad.mestyse@klenci.cz


Informační centrum

Klenčí pod Čerchovem 4

Tel: +420 379 795 325

E-mail: tic.kultura@klenci.cz


Policie ČR - 158

Hasiči - 150

Záchranka - 155

Linka bezpečí - 116 111

Důležité kontakty

 • ČEZ, a.s.
 • Poruchová linka: 840 850 860
 • Zákaznická linka: 840 840 840

 • RWE, a.s.
 • Poruchová linka: 1239
 • Zákaznická linka: 840 11 33 55

 • Praves s.r.o. - voda a odpady
 • v pracovní době: 379 725 478
 • mimo prac. dobu: 602 641 258

 • SBD Domažlice
 • V pracovní době: 379 724 561-2
 • Opravy v prac. době: 606 611 842-3

 • Otevírání bytů, aut, trezorů:
 • Pan Tomáš Dolina
 • tel: 731 165 958 - NONSTOP

Odkazy

Svazek obcí a měst Domažlicko

MAS Český les

SMOPK

SMO ČR

 

Aktuální počasí

dnes, úterý 23. 7. 2024
slabý déšť 22 °C 15 °C
středa 24. 7. slabý déšť 22/14 °C
čtvrtek 25. 7. jasno 24/14 °C
pátek 26. 7. polojasno 27/12 °C

 Kde nás najdete?

mapa